Travel Granty ČSAC pro rok 2024

Příjem žádostí o travel granty pro rok 2024

Podpora ČSAC pro mladé cytometristy

 
Česká společnost pro analytickou cytologii chce podpořit odborný růst mladých cytometristů. Proto vypisuje soutěž o cestovní granty níže uvedeným způsobem.
  1. Podpora aktivní účasti na prestižních mezinárodních konferencích s dominantním uplatněním cytometrických metod (např. CYTO, ESCCA)
  2. Podpora účasti na kvalitních workshopech a praktických kurzech se zaměřením na průtokovou cytometrii, mikroskopii a další oblasti analýzy buněk (např. EMBO workshops & practical courses)
  3. Podpora individuálních krátkodobých pobytů v zahraničních laboratořích vedoucích k získání unikátní expertízy a jejímu transferu do ČR
Podpora ČSAC bude spočívat v zaplacení části nákladů spojených s některou z výše uvedených akcí. Travel grant ČSAC má granty např. ISAC-CYTO doplňovat, nikoliv nahrazovat. Výše podpory bude posouzena a určena předsednictvem ČSAC individuálně, na základě podané žádosti (viz. níže), s ohledem na přínos cytometrii a podle rozpočtových možností ČSAC (obvykle dva Travel granty ročně, sdílení nákladů je doporučeno).
Všeobecné podmínky pro udělení grantu: věk do 35 let (včetně) v roce konání akce, členství žadatele v ČSAC. Aplikace zašlete na adresu výboru ČSAC: vybor@csac.cz. Všechny níže požadované materiály se odevzdávají elektronicky (formát PDF, MS Word) jako přílohy emailu. Žadatelé budou seznámeni s rozhodnutím výboru ČSAC o přidělení grantu včas, aby mohli v případě podpory účasti na konferenci aplikovat o "early bird". Toto rozhodnutí je konečné a není proti němu odvolání. Podpořený vytvoří informační zprávu o akci pro web ČSAC.
Žádosti lze podávat v průběhu celého roku. 
 
Žádost o grant musí obsahovat
  1. Podpora aktivní účasti na prestižních mezinárodních konferencích (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci konference, vč. termínu „Early bird“ registrace, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) abstrakt příspěvku, (d) rozpis předpokládaných nákladů spojených s účastí na konferenci (konferenční poplatek, cestovné, ubytování, stravné), (e) výše požadované podpory (f) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním. Uzávěrka podávání žádostí je vždy min. 4 týdny před „Early bird“ registrací na plánovanou konferenci.
  2. Podpora účasti na workshopech a praktických kurzech (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci workshopu či kurzu, (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) motivační dopis dokládající jaký je význam absolvování workshopu či kurzu pro uchazeče a instituci na které v ČR působí (max. 1 stránka), (d) rozpis předpokládaných nákladů spojených s účastí na konferenci (účastnický poplatek, cestovné, ubytování, stravné), (e) výše požadované podpory (f) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním.
  3. Podpora individuálních krátkodobých pobytů v zahraničí (a) vyjádření zájmu o grant a specifikaci zahraničního pobytu (délka, termín), (b) strukturovaný životopis (max. 1 stránka), (c) stručný plán zahraniční stáže a motivační dopis dokládající jaký je význam absolvování zahraniční stáže pro uchazeče, instituci na které v ČR působí a pro vědeckou komunitu v ČR, (max. 2 stránky) (d) vyjádření zahraničního partnera (Letter of Intent vedoucího oddělení nebo pracovní skupiny zahraniční instituce), (e) rozpis předpokládaných nákladů spojených s zahraniční stáží (cestovné, ubytování, stravné), (f) výše požadované podpory (g) souhlas vedoucího s cestou a případným spolufinancováním.

za výbor ČSAC Tomáš Kalina, místopředseda ČSAC

Nenechte si ujít novinky z CSAC: