Education

Name:

Cytometry

Lecturers: K. Drbal, J. Doležel, J. Janda, T. Kalina, V. Kanderová, E. Mejstříková, K. Fišer    
Institution: PřF UK, Praha
Timetable: annually, summer semester
Language: CZ
Anotace (CZ):
Základy cytometrie (nejen průtokové) a její aplikace v biologii a medicíně jsou doplněné 4 praktickými cvičeními - analýza dat, návrh experimentu, příprava vzorku a měření, reportování. Kurz používá volně dostupné nástroje a popisuje výhody/nevýhody komerčního SW.

-----------------------------

Name:

Motolský minikurz cytometrie

Lecturers: T. Kalina, O. Pelák, V. Kanderová a jiní    
Institution: 2. LF UK, Praha
Timetable:  annually, February
Language: CZ / EN
Anotace (CZ):
Základy cytometrie, mnohobarevná cytometrie a kompenzace, preentace vybraných aplikací a workshop na téma design experimentu.

-----------------------------

Name:

Analytical cytometry

Lecturers: K. Souček, L. Kubala, E. Bártová, A. Vaculová  
Institution: PřF MU, Brno
Timetable:  annually, autumn semester
Language: CZ
Anotace (CZ):
Kurz zahrnuje výuku základních principů průtokové cytometrie, fluorescenční a konfokální mikroskopie. Podstatná část kurzu je věnována objasnění základů praktických aplikací analýzy buněk v základním a klinickém výzkumu včetně způsobů analýzy dat a jejich interpretace.
 
-----------------------------

Name:

Analytical cytometry - exercises

Lecturers: K. Souček, R. Fedr
Institution: PřF MU, Brno
Timetable:  annually, autumn semester
Language: CZ
Anotace (CZ):
Praktické cvičení zahrnuje výuku základů obsluhy rutinního průtokového cytometru jeho nastavení, kalibrace, kontrola kvality, základů obsluhy vysokorychlostního sorteru. Analýzu buněčného cyklu, imunofenotypové analýzy a separace buněk, analýzu exprese green fluorescent proteinu pomocí průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie, hodnocení dat pomocí sw FlowJo.
 
-----------------------------

Name:

Cytometric Techniques – Seminar

Lecturer: J. Doležel
Institution: PřF UP, Olomouc
Timetable:  annually, autumn semester
Language: CZ
Anotace (CZ):
První část semináře je zaměřena na vysvětlení základních principů cytometrických technik s důrazem na průtokovou cytometrii a třídění. Druhá část je věnovaná aplikacím průtokové cytometrie v biologii rostlin, mořské biologii a biomedicínském výzkumu.

-----------------------------

Název:

Moderní diagnostika v onkohematologii
Dětská akutní leukemie jako model

Vyučující: J. Trka, O. Hrušák, V. Kanderová, CLIP
Instituce: 2. LF UK, Praha
Frekvence / období: každoročně, letní semestr | povinně volitelný předmět pro 4. – 5. ročník LF
Jazyk: CZ
Anotace:
Kurz představuje nejnovější genomické a cytometrické techniky používané v hematoonkologické diagnostice, sestává z přednášek a praktických cvičení. Jeden celý den je věnován cytometrii, zejména imunofenotypizaci akutních leukemií a cytometrické detekci proteinů.​
 

Subscribe for more news from CSAC: